Acte necesare pensie – acte necesare pensionare

Acte necesare pensie pentru limită de vârstă

* cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă;
* carnetul de muncă (original şi copie);
* alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
* livretul militar (original şi copie);
* diplomă de studii (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
* pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
* adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
* adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

* procură specială pentru mandatar, dacă este cazul (pentru cetăţenii străini şi/sau români cu domiciliul în străinătate există posibilitatea emiterii unei procuri speciale, valabilă pentru o perioadă de 18 luni, prin care să fie desemnată, în calitate de mandatar, o persoană care urmează a efectua, în numele titularului, toate operaţiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si încasarea pensiei cuvenite).
* acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 etc.

Acte necesare pensie anticipată

* cerere pentru înscrierea la pensie anticipată
* carnetul de muncă (original şi copie);
* carnetul de asigurări sociale (original şi copie);
* alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă;
* adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001, în situaţia în care acestea nu sunt înregistrate în carnetul de muncă;
* adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă (unde este cazul);
* procura specială pentru mandatar (unde este cazul);
* adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
* alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

Acte necesare pensie anticipată partiala

* cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
* carnetul de muncă (original si copie);
* alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
* adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
* adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale si/sau deosebite;
* procură specială pentru mandatar, dacă este cazul;
* adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
* acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

Acte necesare pensie de urmaş

* cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş;
* actele de stare civilă ale solicitanţilor;
* decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar);
* adeverinţa de studii (elev sau student);
* cauza decesului (cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar);
* declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului;
* pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar sunt necesare si:
o carnetul de muncă (original si copie);
o alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
o livretul militar (original si copie);
o diplomă de studii (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
o pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
o adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
o adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale si/sau deosebite;
o acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2000 etc.

Acte necesare pensie de invaliditate

* cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate;
* decizia medicală privind încadrarea în gradul de invaliditate emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
* adeverinţă din care să rezulte încetarea plătii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia;
* carnetul de muncă (original si copie);
* alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
* livretul militar (original si copie);
* diplomă de studii (original si copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
* pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
* adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
* adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
* procură specială pentru mandatar, dacă este cazul;
* acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2000 etc.

Acte necesare ajutor de deces

a) cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;
b) certificat de deces – în original şi copie;
c) actul de identitate al solicitantului;
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
e) acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
f) certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.