Invitație de Participare

Compania Naţională ”Loteria Română” S.A. (”Societatea”), înființată în baza O.U.G. nr. 159/1999, cu modificările ulterioare, organizează o procedură de cerere de oferte având ca obiect servicii de recrutare a resurselor umane în vederea implementării dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, constând în principal în servicii de selecție, evaluare profesională și psihologică, precum și de recrutare a unui număr de 3 administratori precum și a unui Director General și a unui Director Economic.

Serviciile care fac obiectul procedurii de cerere de oferte sunt prevăzute în Anexa nr. 2B la O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare. Valoarea estimată (fără TVA) a contractului este de 135.000 (unasutătreizecișicincidemii) LEi, finanțarea acestuia fiind realizată din surse proprii ale Societății.

Informaţiile juridice, economice, finnciare şi tehnice, precum și criteriile minime de calificare, se regăsesc în detaliu în Fişa de Date a Achiziţiei ce face parte din Documentația de Atribuire. Întreaga Documentație de Atribuire este disponibilă, gratuit, și se poate ridica de la sediul societății situat în strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, cod postal 040094, Bucureşti, sau se poate descărca de pe pagina de internet a Societății: www.loto.ro și pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice – www.mfinante.ro.

Ofertele vor fi elaborate în limba română și vor fi depuse la sediul Societății situat în Strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, cod postal 040094, Bucureşti, persoana de contact fiind doamna Liliana Trifu, telefon 021.406.77.00, e-mail: liliana.trifu@loto.ro. Data şi ora limită de depunere a ofertelor este 26.10.2012, ora 12:00.

Deschiderea ofertelor se va face la sediul Societății, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, cod postal 040094, Bucureşti, data și ora deschiderii ofertelor fiind 31.10.2012, ora 12:00.

FISA DE DATE
FORMULARE MODEL
CAIET DE SARCINI
MODEL CONTRACT


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.