Dictionar de termeni bursieri

Investitia la bursa prespune informatii si cunostinte diverse despre acest segment. In prima instanta, o intelegere a termenilor de specialitate este un pas important pentru acomodarea cu domeniul.

A.G.A. – Denumirea prescurtata a Adunarii Generale a Actionarilor, institutie juridica reglementata de Legea 31/1990. Poate fi ordinara, caz in care se va prescurta A.G.A.O., sau extraordinara, caz in care se va prescurta A.G.A.E.

Actionar – Investitor institutional sau persoana fizica ce detine minimum o actiune comuna sau preferentiala a unei companii.

Actionar semnificativ Persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati comerciale sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz.

Actiune Titlu reprezentativ al contributiei asociatului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, care evidentiaza un drept de proprietate asupra emitentului si confera titularului calitatea de actionar; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, acestea din urma conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit inaintea oricaror alte beneficii, precum si drepturile recunoscute detinatorilor de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota in adunarile generale.

Actiuni distribuite public Diferenta dintre numarul total de actiuni emise si aflate in circulatie ale unui Emitent si numarul de actiuni detinute fie de o autoritate publica centrala sau locala, fie de un subiect de drept persoana fizica sau juridica care a dobandit actiunile detinute de autoritatile publice centrale sau locale, al carui drept de tranzactionare este restrictionat prin efectul legii sau al unor obligatii contractuale, precum si actiunile tezaurizate ale respectivului Emitent.

Activ financiar – Activul ce consacra drepturi banesti ale detinatorului acestuia, precum si drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fara a se limita la acestea: valori mobiliare; efecte de comert emise de catre o societate comerciala; instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri; rata dobanzii, instrumente sintetice care au la baza rata dobanzii; instrumente avand la baza moneda nationala, devize convertibile; contracte futures, contracte cu optiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de A.S.F./C.N.V.M.

Activ suport (underlying asset) Un instrument financiar, un indice bursier sau valutar, o rata a dobanzii, o marfa, cosuri ori combinatii formate din aceste instrumente sau valori, precum si orice alt activ, instrument, indicator sau unitate de masura al carui randament, valoare sau marime sta la baza valorii unui produs structurat.

Administrarea portofoliilor clientilor Administrarea portofoliilor clientilor in conformitate cu mandatele date de acestia in mod discretionar, incluzand unul sau mai multe instrumente financiare.

Agent custode – Reprezinta intermediarul inscris in registrul A.S.F./C.N.V.M. care are in obiectul de activitate pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia, si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor si care a incheiat contract de participare la sistemul unui depozitar central.

Agent de bursa – Este persoana fizica atestata de consiliul bursei si autorizata de A.S.F./C.N.V.M., in calitate de agent pentru servicii de investitii financiare, pentru a negocia cereri si oferte si a incheia tranzactii pe piata reglementata exclusiv in numele unui Intermediar.

Agent de compensare-decontare – Reprezinta agentul pentru servicii de investitii financiare inscris in registrul A.S.F./C.N.V.M., angajat al unui membru compensator, care efectueaza operatiuni de compensare-decontare a IFD prin intermediul sistemului electronic de compensare-decontare.

Agent delegat – Persoana fizica sau juridica care, sub responsabilitatea deplina si neconditionata a unei singure societati de servicii de investitii financiare in numele careia actioneaza, in baza unui contract, promoveaza clientilor sau clientilor potentiali servicii de investitii si/sau servicii conexe, preia si transmite instructiunile sau ordinele de la clienti referitoare la instrumente financiare ori servicii de investitii, plaseaza instrumente financiare si/sau furnizeaza clientilor sau clientilor potentiali servicii de consultanta privind aceste instrumente ori servicii.

Agent de decontare – O entitate care pune la dispozitia altor participanti la sistemul de compensare-decontare conturi de decontare prin care ordinele de transfer din sistem sunt decontate si care poate acorda credite respectivilor intermediari si/sau contrapartii centrale, in scopul decontarii.

Agent de derivate – Reprezinta persoana fizica, angajata a unui participant la Piata Derivatelor, careia B.V.B. i-a acordat dreptul sa introduca ordine de bursa si sa incheie tranzactii cu IFD prin intermediul sistemului electronic de tranzactionare.

Agent pentru servicii de investitii financiare – Sunt persoane fizice care isi desfasoara activitatea exclusiv in numele intermediarului ai carui angajati sunt si nu pot presta servicii si activitati de investitii in nume propriu.

Analist financiar Persoana relevanta care furnizeaza datele si informatiile pentru cercetarea in domeniul investitiilor.

Analiza fundamentala Utilizeaza informatii privind profitabilitatea companiei precum si potentialul de profitabilitate al acesteia in viitor, pentru a determina valoarea corecta a acesteia. Analiza fundamentala studiaza cauzele si efectele, luand in considerare cauzele externe pietelor de tranzactionare, dar care au efect asupra preturilor. Aceste cauze externe se refera la indicatorii economici ai companiei, nivelul investitiilor, managementul companiei, politica guvernamentala, etc.

Analiza tehnica Utilizeaza studiul pietei ca si tendinta istorica, si incearca sa masoare conditiile de piata. Tehnicienii utilizeaza diverse studii statistice asupra pietei, incercand sa interpreteze aceste date statistice si sa explice pe baza lor, miscarile preturilor din piata. Acesti tehnicieni considera ca studiul evolutiei pietii in trecut ofera suficiente date pentru a-si forma o imagine despre evolutia viitoare a preturilor, presupunand faptul ca tendinta preturilor istorice indica modul de comportare al acestora in viitor. Instrumentele utilizate de catre acestia sunt analizele grafice.

Apel in marja – Cererea cu titlu de obligativitate, formulata de contrapartea centrala catre un membru compensator si, daca este cazul, catre contrapartile centrale cu care a incheiat acorduri de interoperabilitate, sau de un membru compensator catre un client ori un membru noncompensator pentru incadrarea in limitele impuse contului de marja.

Arbitraj Operatiune care se bazeaza pe exploatarea diferentelor de pret pentru un produs tranzactionat simultan pe doua piete de acelasi tip (fie spot, fie futures), sau a diferentelor dintre cotatia spot si cea futures pentru produsul respectiv. Presupune initierea simultana a doua pozitii de sens opus, cumparare pe piata mai ieftin si vanzare pe piata mai scump, marcandu-se un profit fix din diferenta de pret existenta intre cele doua piete.

Ask (Pret) Cotatie de vanzare pe piata. Aceasta cotatie este formata din cantitate si pret.

Asociatia Brokerilor – Organizatie profesionala non profit a societatilor de servicii de investitii financiare, autorizata de A.S.F./C.N.V.M., cu scopul de a promova si reprezenta interesele comunitatii brokerilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) – Se infiinteaza ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta nr.93/2012, prin preluarea si reorganizarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

Beneficiar real – conform art.4 alin.(1) din Legea nr.656/2002 republicata, prin „beneficiar real”, se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune. Conform art.4 alin.(2) din Legea nr.656/2002 republicata, Notiunea de „beneficiar real” va include cel putin:

a) in cazul societatilor comerciale:

1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;

2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;

b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:

1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;

2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica, nu au fost inca identificate.

3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.

Bid – Cotatie de cumparare pe piata. Aceasta cotatie este formata din cantitate si pret.

Bilant – Document de sinteza contabila in care se infatiseaza patrimoniul economic si juridic al unei organizatii la un moment dat. Se realizeaza obligatoriu periodic, conform legii, precum si ori de cate ori este considerat necesar.

Bilet la ordin – Instrument de credit prin care emitentul isi ia angajamentul de a plati, la o anumita data, o suma determinata beneficiarului sau celui care este posesorul legitim al titlului.

Bloc de tranzactionare sau Lot standard Numarul de instrumente financiare care formeaza o unitate standard de tranzactionare.

B.N.R. – Reprezinta Banca Nationala a Romaniei.

Bonitate – Capacitatea unei firme de a-si rambursa creditele contractate.

Broker Persoana fizica atestata de bursa si autorizata de A.S.F./C.N.V.M. sa negocieze cereri si oferte si sa incheie tranzactii exclusiv in numele unui membru al bursei.

Browser Un program folosit pentru a accesa informatia disponibila pe internet, mai precis pe www (World Wide Web). Netscape Navigator si Microsoft Internet Explorer sunt exemple de browsere.

BUBID Rata medie a dobanzii la depozite pe piata interbancara; rata dobanzii acordata de o banca pentru depozitele constituite la ea este mai mica decat BUBID, banca asigurandu-si un profit din diferenta.

BUBOR Rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara; rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este mai mare decat BUBOR, intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara.

Bursa – Piata de interes general, reglementata si autorizata, care asigura membrilor si clientilor acestora conditii generalizate de negociere, precum si de gestionare a riscului prin sisteme de tranzactionare si compensare.

B.V.B. Denumirea prescurtata a S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., privita in calitate de operator de piata, in sensul Legii nr.297/2004 si reglementarilor A.S.F./C.N.V.M.

C.A. Denumirea prescurtata a Consiliului de administratie, organ reglementat de Legea nr. 31/1990 si de Legea nr.297/2004.

Calendar financiar Calendarul de comunicare financiara al unui Emitent, pentru executarea obligatiilor de informare periodica.

Canale de distributie Calea prin care informatia este sau ar putea fi facuta publica, iar prin „informatie care ar putea fi facuta publica” se intelege orice informatie la care are, ori poate avea acces un numar mare de persoane.

Capitalizare bursiera Produsul dintre numarul de actiuni emise de societate si valoarea de piata a actiunilor.

Casa Romana de Compensatie – Este o societate de compensare din Romania autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F), fosta Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), in conformitate cu Legea nr.297/2004 si Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005. Prin urmare Casa de Compensatie este societatea comerciala din Romania care efectueaza zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea pozitiilor deschise, calculul si retinerea garantiilor, compensarea si decontarea.

C.C.B. – Reprezinta S.C. Casa de Compensare Bucuresti S.A.

CFD Contract pentru diferenta; este un contract intre doua parti, cumparatorul si vanzatorul, care prevede ca vanzatorul va plati catre cumparator diferenta dintre valoarea curenta a unui activ si valoarea sa din momentul tranzactiei (in cazul in care diferenta este negativa, atunci cumparatorul plateste; in cazul in care diferenta este pozitiva, cel care plateste este vanzatorul contractului.) CFD-urile permit investitorilor sa ia pozitii long (daca se mizeaza pe crestere) sau short (daca investitorul prevede o cotatie in scadere) si, spre deosebire de contractele futures, nu au stabilita nicio data de expirare. Contractele sunt efectuate pe o baza de “efect de parghie” cu marje, de obicei, de la 1% la 30% din valoarea notionala activului suport.

Clasa de valori mobiliare Totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip (actiuni, obligatiuni, titluri de stat etc.), care au aceleasi clauze si caracteristici (valoare nominala, drept de vot, drept de plata a dividendelor si drepturi de preemtiune – pentru actiuni – si valoare nominala, pret, dobanda, durata/scadenta, conditii de rascumparare, plan de rambursare, drepturi de conversiune – pentru obligatiuni).

Client Orice persoana fizica sau persoana juridica care are cont deschis la un Intermediar si pentru care acesta presteaza, in baza unui contract, servicii de investitii financiare principale si/sau conexe.

Client de retail (“retail client”) Clientul care nu este client profesional.

Client profesional – Clientul care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia investitionala si de a evalua riscurile pe care aceasta le implica; pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie sa se incadreze in categoriile mentionate in reglementarile emise de A.S.F./C.N.V.M. si sa indeplineasca criteriile prevazute in aceleasi reglementari, conform normelor europene.

Coeficientul Beta Masurarea volatilitatii individuale a valorilor mobiliare comparativ cu un grup standard, luat ca o unitate, orice titlu cu un coeficient beta ridicat este mai volatil decat piata si orice titlu financiar cu un coeficient beta scazut indica o reactie mai lenta decat variatiile pietei.

Comision Taxa perceputa de broker pentru a intermedia vanzarea/cumpararea de actiuni.

Compensare – Inlocuirea creantelor si obligatiilor rezultand din ordine de transfer pe care unul sau mai multi participanti le emit in favoarea altui participant sau altor participanti, sau pe care le primesc de la acestia, cu o creanta sau o obligatie neta unica, astfel incat aceasta unica creanta neta sa fie pretinsa, respectiv aceasta unica obligatie neta sa fie datorata.

Conducator – Persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea societatii de servicii de investitii financiare.

Consiliul Bursei Consiliul de Administratie al B.V.B.

Consultanta pentru investitii prestata de o firma de investitii – Recomandarea personala data unui client, la cererea acestuia sau la initiativa firmei de investitii, in legatura cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare.

Cont Cont de instrumente financare deschis in sistemul B.V.B., utilizat in activitatea de tranzactionare (introducere si gestionare ordine de bursa, tranzactii).

Cont asistat In cazul acestui tip de cont, intermediarul nu va putea efectua nici o operatiune in contul de portofoliu al clientului fara acordul acestuia, rezumandu-se asupra informarii acestuia privind eventualele operatiuni ce se pot efectua.

Cont comun de investitii – Investitie realizata in contul a doua sau mai multor persoane sau asupra careia doua sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnatura uneia sau mai multor persoane dintre cele mentionate.

Cont de client Contul din evidentele membrului bursei, in care sunt evidentiate sumele, valorile si bunurile clientului, precum si obligatiile asumate si drepturile dobandite de acesta si tranzactiile incheiate.

Cont de marja – Contul in care se evidentiaza fondurile banesti si/sau instrumentele financiare constituite in vederea garantarii pozitiilor deschise, precum si drepturile dobandite si obligatiile asumate.

Cont de pozitie – Contul deschis in sistemul electronic de compensare-decontare pentru membrii compensatori/noncompensatori si/sau clientii acestora in care sunt evidentiate contractele cumparate si/sau vandute, precum si pozitiile deschise cu instrumente financiare ca urmare a incheierii de tranzactii.

Cont discretionar In cazul acestui tip de cont, intermediarul este imputernicit de catre client sa efectueze toate operatiunile legate de administrarea portofoliului (cumpararea si vanzarea de valori mobiliare).

Cont global Cont de instrumente financiare deschis de un Participant / agent custode, in care sunt inregistrate instrumentele financiare aflate in proprietatea clientilor al caror mandatar este Participantul/agentul custode respectiv.

Cont grup in sistemul B.V.B. Cont de lucru utilizat intr-un ordin si care permite, prin intermediul mecanismelor de subscriere si alocare, realizarea printr-o singura comanda a operatiunilor de tranzactionare care prezinta caracteristici comune de pret aferente conturilor individuale componente.

Cont Individual – Cont de instrumente financiare deschis de un Participant, in numele unui client, definit conform reglementarilor A.S.F./C.N.V.M.

Cont initiat sau Insider – Un cont de instrumente financiare detinut de un client in urmatoarele situatii: (1) care au acces la informatii confidentiale si/sau priviregiate cu privire la un emitent a carui instrumente sunt listate la BVB, (2) care este sau a fost in ultimul an actionar majoritar a cel putin uneia din comaniile listate la B.V.B. Categoriile de personae relevante sunt pevazute in regulamentele A.S.F./C.N.V.M.

Cont institutie – Un cont de instrumente financiare detinut de catre institutiile de credit, fonduri deschise sau inchise de investitii, societatile de investitii, fonduri de capital de risc, companii de administrare a fondurilor, fondurile de pensii, depozitari, societatile de asigurari, agenti custode, consilieri financiari, fonduri de restructurare, institutii guvernamentale si non-guvernamentale cu un impact pe piata de capital, alte entitati calificate ca investitori sofisticati de catre A.S.F./C.N.V.M.

Cont persoane relevante (staff) – Cont deschis la SSIF in numele administratorilor, conducatorilor, actionarilor, auditorilor, agentilor pentru servicii de investitii financiare sau al oricaror alti angajati sau colaboratori ai SSIF, precum si al persoanelor cu care acestia se afla in legaturi stranse pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor si instrumente financiare si numerar ale acestora.

Cont propriu Participant sau House – Un cont de instrumente financiare detinute de catre un participant in beneficiul propriu. Un cont “Casa” nu pot fi inclus intr-un cont grup.

Contract futures Reprezinta un IFD constand intr-un contract standardizat, in conformitate cu specificatiile contractului stabilite de B.V.B., care creeaza pentru partile contractante obligatia de a cumpara, respectiv de a vinde, un anumit activ suport la o data ulterioara (data scadentei) si la un pret convenit in momentul incheierii tranzactiei pe Piata Derivatelor.

Contract la distanta Orice contract de servicii de investitii financiare, incheiat intre un intermediar, ca un ofertant, si un investitor, ca beneficiar al serviciilor de investitii financiare, in cadrul unui sistem de vanzare sau de prestare de servicii financiare de investitii la distanta, organizat de catre ofertant, care, pentru derularea unui contract, utilizeaza numai unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanta, incepand cu momentul in care contractul a fost semnat, pana la expirare.

Contract Options sau Optiune – Reprezinta un IFD constand intr-un contract standardizat, in conformitate cu specificatiile contractului stabilite de B.V.B., prin care cumparatorul are dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara (optiune Call) sau de a vinde (optiune Put) in schimbul platii unui pret (prima), un anumit activ suport la un anumit pret predeterminat (pret de exercitare), pe intreaga durata de viata a optiunii (tip American) sau doar la data scadentei (tip European).

Contractul Spot– Se refera la o marfa care exista in momentul in care contractul este semnat, ce va fi livrata si platita imediat.

Contraparte centrala „CPC” – O persoana juridica care se interpune intre contrapartile la contractele tranzactionate pe una sau mai multe piete financiare, devenind astfel cumparator pentru fiecare vanzator si vanzator pentru fiecare cumparator.

Cotatie ferma Ansamblul format din oferta ferma de vanzare si oferta ferma de cumparare introduse pentru o serie de titluri de stat in piata prinicipala, de catre un Market Maker al Pietei Reglementate la vedere, inregistrat pentru seria respectiva.

Cotatie informativa Intentia, nu si obligatia, de a cumpara sau a vinde un numar de instrumente financiare la un anumit pret.

Cross/Cross – Tranzactie cu instrumente financiare efectuate de un intermediar (SSIF) in care atat cumparatorul cat si vanzatorul sunt clienti ai intermediarului respectiv.

Cupon – Suma de bani corespunzatoare dobanzii calculate pentru perioada cupon a acestuia, datorata periodic de catre Emitent (Ministerul Economiei si Finantelor, in cazul titlurilor de stat) detinatorilor de obligatiuni sau titluri de stat si la plata careia acesta s-a angajat prin documentul sau prospectul de emisiune.

Cupon curent Cupon a carui perioada cupon nu s-a incheiat la data decontarii tranzactiei si a carui obligatie de plata devine exigibila la cea mai apropiata data a cuponului stabilita in documentul sau prospectul de emisiune.

Cupon precedent Cuponul cel mai recent platit, prin raportare la data decontarii tranzactiei.

Data cupon Ziua calendaristica la care devine exigibila obligatia Emitentului de a efectua plata unui cupon si/sau a unei cote-parti din principal (sau valoare nominala, in cazul titlurilor de stat) catre proprietarii de obligatiuni sau catre proprietarii de titluri de stat, la data de referinta (corespunzatoare unei obligatiuni sau unui titlu de stat) stabilita pentru cuponul respectiv.

Data de emisiune Data de la care incepe sa se acumuleze dobanda corespunzatoare primului cupon pentru o obligatiune sau titlu de stat (data la care a fost emis titlul de stat).

Data de inregistrare Data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor asupra caror sa rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Data de referinta – Data calendaristica stabilita de consiliul de administratie al societatii, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia. Data de referinta trebuie sa fie ulterioara publicarii convocatorului si anterioara AGA.

Data decontarii Reprezinta data la care devin scadente obligatiile inregistrate la Depozitarul Central si care sunt rezultate in urma incheierii tranzactiilor in sistemele de tranzactionare, respectiv obligatia de livrare a instrumentelor financiare si obligatia de plata a fondurilor banesti.

Data ex Data de tranzactionare in cadrul B.V.B., data de la care cumparatorii unei actiuni nu mai beneficiaza de drepturile asociate acesteia si asupra carora nu se mai rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Data ex-cupon (pentru obligatiuni) Data de decontare a tranzactiilor incheiate prin sistemul B.V.B., data de la care cumparatorii unei obligatiuni nu mai beneficiaza de plata cuponului curent si/sau a unei cote-parti din principal. Data ex-cupon este ziua lucratoare imediat urmatoare datei de referinta si marcheaza inceputul perioadei ex-cupon. Se stabilesc date ex-cupon pentru fiecare perioada cupon, cu exceptia perioadei ultimului cupon.

Data expirarii Ziua din luna si anul pana la care sau la care poate avea loc exercitarea unei optiuni.

Data maturitatii – Pentru drepturile de alocare reprezinta data la care drepturile isi inceteaza existenta, prin inregistrarea noilor actiuni la Depozitarul Central.

Data scadentei 1 Ziua din luna si anul la care s-a convenit executarea obligatiilor asumate prin tranzactiile incheiate pe pietele dezvolate de bursele de marfuri.

Data scadentei 2 – Pentru obligatiuni reprezinta ultima data cupon a unei obligatiuni. La aceasta data devine exigibila plata ultimului cupon si/sau valoarea integrala sau ramasa a principalului.

Data scadentei 3 Pentru titluri de stat reprezinta data la care devine exigibila obligatia de plata a valorii nominale a unui titlu de stat cu discount sau reprezinta ultima data cupon a unui titlu de stat cu dobanda la care devine exigibila obligatia de plata a ultimului cupon si a valorii nominale.

Date de identificare In cazul persoanelor fizice: numele si prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, seria si numarul actului de identitate sau, pentru cetatenii straini, al pasaportului, domiciliul si, dupa caz, resedinta (adresa completa – strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara); in cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completa a sediului social/sediului central sau, dupa caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresa pagina internet, capitalul social subscris si varsat, codul unic de inregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, banca si codul IBAN.

Deal Oferta de cumparare sau de vanzare a unui numar specificat de instrumente financiare, care este direct transmisa de catre un agent de bursa (initiator), catre un alt agent de bursa (contrapartida). Identitatea celor doi agenti de bursa nu este cunoscuta de catre ceilalti participanti.

Dealer – Persoana sau entitatea care actioneaza ca o contrapartida la operatiunile valutare. De regula, un dealer cumpara pe cont propriu si vinde unui client din baza sa de date.

Depozitar Central – Entitate constituita si autorizata de A.S.F./C.N.V.M. in conditiile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu care B.V.B. se afla in relatii contractuale.

Dividend Distribuirea periodica a castigurilor pe care o societate o plateste actionarilor sai. Dividentele sunt platite in cash, pachete aditionale de actiuni in cadrul societatii sau ambele.

Dobanda acumulata Cota-parte din valoarea cuponului curent corespunzatoare zilelor scurse din perioada cuponului curent, incepand cu data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, pana la data decontarii tranzactiei, exclusiv. Dobanda acumulata este exprimata ca procent din valoarea curenta a principalului obligatiunii sau din valoarea nominala a titlului de stat cu dobanda. Pentru obligatiuni, dobanda acumulata poate fi pozitiva sau negativa.

Dobanda acumulata negativa Dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile ramase din cuponul curent, incepand cu data decontarii tranzactiei (inclusiv) pana la data cuponului (exclusiv).

Dobanda acumulata pozitiva Dobanda acumulata corespunzatoare numarului de zile care sau scurs de la data emisiunii, in cazul perioadei primului cupon, sau data cuponului precedent, (inclusiv) pana la data de decontare a tranzactiei (exclusiv).

Drept de vot Dreptul inalienabil al proprietarilor de actiuni comune de a-si exprima opinia prin vot, in Adunarea Generala a Actionarilor.

Dreptul de preferinta – valoare mobiliara negociabila, care incorporeaza dreptul titularului sau de a subscrie cu prioritate actiuni in cadrul unei majorari a capitalului social, proportional cu numarul de drepturi detinute la data subscrierii, intr-o perioada de timp determinata. Drepturile de preferinta sunt acordate tuturor actionarilor inscrisi la data de inregistrare in registrul emitentului, indiferent de participarea acestora la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor emitentului sau de votul exprimat de acestia cu privire la majorarea capitalului social.

Emisiune Operatiunea prin care valorile mobiliare de acelasi tip si clasa sunt oferite de catre emitent spre subscriptie investitorilor potentiali. Totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip si clasa emise de un emitent la o anumita data.

Emisiune individuala de produse structurate Transa de produse structurate identificata in mod unic prin codul ISIN, emisa in conformitate cu prospectul de baza al Emitentului si documentele de completare a respectivului prospect.

Emitent – Entitatea cu sau fara personalitate juridica ce a emis, emite sau intentioneaza sa emita instrumente financiare.

Entitati reglementate – Persoanele fizice si juridice, precum si entitatile fara personalitate juridica a caror activitate este reglementata si/sau supravegheata de catre A.S.F./C.N.V.M.

EPS (Earnings per Share) Castigul pe care un actionar il obtine din detinerea unei actiuni la o anumita societate. Este recomandabil ca valoarea acestuia sa fie cat mai mare.

Executarea ordinelor in numele clientilor Efectuarea operatiunilor necesare pentru incheierea contractelor de cumparare sau de vanzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare in numele clientilor.

Exercitare – Exercitarea unei optiuni pe un contract futures inseamna dobandirea fie a unei pozitii long, fie short pe contractul futures aflat la baza optiunii – o pozitie long futures, daca se execita o optiune CALL sau o pozitie short futures, daca se exercita o optiune PUT.

Externalizare Un contract de orice tip incheiat intre firma de investitii si un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfasoara un serviciu sau o activitate care, daca n-ar fi fost externalizat(a) ar fi fost efectuat(a) de firma de investitii.

Firma de investitii – O persoana astfel cum este definita la art.4 alin.(1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE, care intra sub incidenta cerintelor prevazute in directiva mentionata, excluzand:

(a) institutiile de credit;

(b) firmele locale;

(c) firmele care nu sunt autorizate sa presteze serviciile auxiliare mentionate in sectiunea B punctul 1 din anexa I la Directiva 2004/39/CE care presteaza numai unul sau mai multe dintre serviciile de investitii si activitatile mentionate in sectiunea A punctele 1, 2, 4 si 5 din anexa I la directiva mentionata si care nu au voie sa detina bani sau titluri de valoare apartinand clientilor si care, din acest motiv, nu pot deveni in niciun moment debitoare fata de respectivii clienti.

Fluctuatia maxima a pretului – Valoarea maxima cu care pretul se poate modifica in timpul unei sedinte de tranzactionare.

Fond de investitii Organism de plasament colectiv fara personalitate juridica.

Fond deschis de investitii – Organism de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, ce acumuleaza fonduri de la actionari si investeste intr-un portofoliu de actiuni, obligatiuni sau alte titluri derivate si ale carui unitati de fond fac obiectul unei emisiuni si rascumparari continue.

Fond inchis de investitii – Reprezinta un fond listat la bursa, care acumuleaza prin intermediul unei oferte publice initiale si administreaza o cantitate determinata de resurse financiare. Astfel, spre deosebire de fondurile deschise de investitii, cele inchise au un numar fix de unitati de fond, nu emit continuu unitati de fond investitorilor si nici nu le rascumpara de la cei care intentioneaza sa le vanda.

Fondul de Compensare a Investitorilor Persoana juridica constituita sub forma unei societati pe actiuni, infiintata conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile din Legea 297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de Compensare a Investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Formator de piata („market maker”) – Un participant care se angajeaza sa mentina lichiditatea pietei pentru un instrument financiar tranzactionat in Piata Reglementata, utilizand propriul capital, prin introducerea si mentinerea de oferte ferme de cumparare si vanzare in nume propriu, precum si sa incheie tranzactii pe baza acestora in perioada de timp in care Participantul respectiv detine aceasta calitate.

Free float – Reprezentand distribuirea publica de actiuni, care se calculeaza ca raport intre numarul de actiuni distribuite public si numarul total de actiuni emise si care sunt disponibile in mod liber, apartinand unui anumit emitent.

Garantie financiara – Garantie asupra valorilor mobiliare, definita conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Grad de indatorare Raportul intre datoriile totale si activul total al societatii; cu cat raportul este mai mic, cu atat mai conservator se dovedeste a fi managementul societatii, care se bazeaza pe sursele proprii de finantare ale companiei. Pe de alta parte, o gestiune eficienta a fondurilor imprumutate se poate concretiza intr-un randament al activelor mai ridicat, adica profitabilitate mai ridicata. Marimea gradului de indatorare difera in functie de politica firmei, dar si de sectorul de activitate careia ii apartine societatea. Pentru firmele industriale este acceptat un grad de indatorare de pana la 60-65%, cu conditia ca el sa conduca la o profitabilitate superioara.

Grad de lichiditate – Exprima usurinta cu care un activ poate fi transformat in bani. Cel mai lichid activ este reprezentat de banii de care firma dispune in casierie sau in contul curent bancar.

Grup – Grupul de societati constand dintr-o societate-mama si filialele acesteia in sensul definitiei de la pct.12 sau grupul de societati mentionat la art. 3 alin.(1) si la art. 80 alin. (7) si (8) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 iunie 2006 privind initierea si exercitarea activitatii institutiilor de credit.

Grup in legatura cu o firma de investitii – Grupul din care face parte o firma de investitii format dintr-o societate mama, filialele sale si entitatile in care societatea mama sau filialele sale detin o participare, precum si entitatile legate una de alta printr-o relatie avand urmatorul inteles: entitate impreuna cu una sau cu mai multe entitati sunt conduse pe o baza unica, in baza unui contract incheiat cu acea entitate sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entitati, sau organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei sau mai multor entitati sunt formate, in cea mai mare parte, din aceleasi persoane pe perioada anului financiar si pana la efectuarea situatiilor consolidate.

Hedging – Operatiune de acoperire a riscului de pret care consta in deschiderea unei pozitii de sens opus celei initiale, pe un instrument inrudit, pe doua piete diferite (de exemplu piata spot si piata futures).

Inchiderea unei pozitii deschise Stingerea de catre client, membrul bursei, membrul compensator sau casa de compensatie a obligatiilor contractuale dintr-o pozitie deschisa, prin efectuarea unei tranzactii in sens contrar sau prin exercitarea dreptului oferit de optiune.

Inchiderea fortata a pozitiilor deschise Este o operatiune de inchidere a pozitiilor descoperite, in urma unui ordin dat de casa de compensare sau din initiativa Intermediarului, in cazul in care clientul acestuia nu raspunde apelului in marja. Inchiderea pozitiilor se va face prin executarea inversa a ultimelor tranzactii.

Index/Index – Indicator statistic care masoara performanta de ansamblu a unei activitati sau evolutaia/dinamica unor fenomene economic-sociale: indicele bursier reprezinta o colectie de actiuni listate la bursa si reflecta stastistic valoarea componentelor sale.

Indicatori de lichiditate – Numarul mediu de zile de tranzactionare – calculat ca [tranzactii/zile] si este raportul dintre numarul total de tranzactii cu actiuni intr-un an calendaristic si numarul total de zile de tranzactionare, atunci cand actiunile au fost disponibile la tranzactionare si in cazul in care acestea au fost efectiv comercializate; valoarea medie a unei zile de tranzactionare sau de cifra de afaceri zilnica medie -calculate ca [lei/zi], este raportul dintre valoarea totala a tuturor tranzactiilor din anul calendaristic si numarul total de zile in care actiunile au fost tranzactionate, numai in cazul in care tranzactiile au fost incheiate; rata anuala a actiunilor tranzactionate in functie de free float – exprimata ca procent, se calculeaza ca raport intre numarul total de actiuni tranzactionate intr-un an si numarul de actiuni corespunzatoare pentru procentul de free float, la sfarsitul aceluiasi an; rata anuala de zile de tranzactionare – exprimata ca procent si calculat ca raport intre numarul zilelor de tranzactionare dintr-un an calendaristic pentru valorile mobiliare ale unui emitent si numarul total de zile de tranzactionare, in acelasi an, in care valorile mobiliare au fost disponibile pentru tranzactionare, indiferent daca tranzactiile au avut loc sau nu.

Indicele bursier BET – Primul indice dezvoltat de B.V.B., este indicele de referinta pentru piata B.V.B. BET este un indice de capitalizare calculat pe baza de free float pentru cele mai lichide 10 companii listate pe piata reglementata B.V.B.

Indicele bursier BET-C – Este indicele compozit al pieţei B.V.B. Acesta este un indice de capitalizarea de piata. BET-C reflecta fluctuatia pretului a tuturor companiilor listate pe piata reglementata B.V.B., categoria I si a II-a, cu exceptia SIF-urilor.

Indicele bursier BET-FI – Primul indice sectorial lansat de B.V.B., BET-FI reflecta miscarile de pret ale fondurilor de investitii (SIF) tranzactionate pe piata reglementata B.V.B.

Indicele bursier de energie BET-NG – Indicele sectorial ce urmareste miscarea preturilor actiunilor companiilor tranzactionate pe piata reglementata BVB, care au domeniu de activitate principal situat in sectorul energetic si utilitati. Valoarea maxima a indicelui pe care o companie o poate detine este de 30%. Metodologia permite indicele BET-NG a fi un bun suport pentru instrumente financiare derivate si produse structurate.

Indicele bursier de tranzactionare de schimb BET-XT Indicele blue chip, reflecta evolutia preturilor celor mai lichide 25 actiuni tranzactionate pe piata reglementata B.V.B., inclusiv SIF-urile. Valoarea maxima a indicelui pe care o companie o poate detine este de 15%. Metodologia permite indicele BET-XT a fi un bun suport pentru produse derivate si produse structurate.

Indicele bursier indicele ROTX –Este un indice free float de capitalizare si reflecta in timp real miscarea preturilor a companiilor “blue chip”, tranzactionate pe piata B.V.B. Calculat in RON, EUR si USD, si diseminat in timp real de catre Wiener Borse, ROTX este proiectat ca un indice negociabil si este folosit ca activ suport pentru produse standardizate.

Indicele RASDAQ-C Ia in considerare toate actiuni tranzactionate pe piata RASDAQ. Scopul sau este de a reflecta evolutia de ansamblu a pretului de vanzare in piata.

Informatii confidentiale – Informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale societatilor comerciale asociate ori ale celor in care emitentul detine o pozitie majoritara.

Informatii privilegiate Informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la oricare dintre valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale operatiunilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale persoanelor afiliate.

Institutie – O institutie de credit sau o firma de investitii.

Institutie de credit – O intreprindere a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu.

Institutie financiara – O intreprindere, alta decat o institutie, a carei activitate principala consta in dobandirea de participatii sau in desfasurarea uneia sau mai multor activitati mentionate la punctele 2-12 si la punctul 15 din anexa I a Directivei 2013/36/UE, inclusiv o societate financiara holding, o societate financiara holding mixta, o institutie de plata in sensul Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne ( 1 ) si o societate de administrare a activelor, dar cu excluderea societatilor holding de asigurare si a societatilor holding de asigurare cu activitate mixta, astfel cum este definita la art.212 alin.(1) lit.(g) din Directiva 2009/138/CE.

Institutie-mama din UE – O institutie-mama dintr-un stat membru care nu este filiala a unei alte institutii autorizate in orice stat membru sau a unei societati financiare holding sau societati financiare holding mixte infiintate in orice stat membru.

Institutie-mama dintr-un stat membru – O institutie dintr-un stat membru care are ca filiala o institutie sau o institutie financiara sau care detine o participatie intr-o asemenea institutie sau institutie financiara si care nu este la randul sau o filiala a unei alte institutii autorizate in acelasi stat membru sau a unei societati financiare holding sau societati financiare holding mixte infiintate in acelasi stat membru.

Instrumente ale pietei monetare – Instrumente financiare care se tranzactioneaza de regula in cadrul pietei monetare.

Instrumente financiare – inseamna:

a) valori mobiliare;

b) instrumente ale pietei monetare;

c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

d) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si pe curs de schimb valutar si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitatii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori in fonduri banesti;

e) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii (o rata) si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);

f) optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

g) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor prevazute la lit. f) si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;

h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;

i) contracte financiare pentru diferente;

j) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si pe curs de schimb valutar si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat;

k) alte instrumente financiare calificate ca atare conform legislatiei europene.

Instrument financiar derivat extrabursier sau contract derivat extrabursier – Un contract derivat a carui executare nu are loc pe o piata reglementata in sensul definitiei de la art.4 alin.(1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE sau pe o piata dintr-o tara terta considerata a fi echivalenta cu o piata reglementata conform art.19 alin.(6) din Directiva 2004/39/CE.

Instrument financiar derivat (IFD) sau contract derivat – Inseamna un instrument financiar astfel cum este prevazut in sectiunea C punctele 4-10 din anexa I la Directiva 2004/39/CE, astfel cum sunt puse in aplicare prin articolele 38 si 39 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006.

Intermediari – societati de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F./C.N.V.M., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii precum:

1. servicii principale:

a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor in numele clientilor;

c) tranzactionarea pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor;

e) consultanta pentru investitii;

f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare.

2. serviciile conexe:

a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;

b) acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul ori mai multe instrumente financiare, in cazul in care respectiva societate de servicii de investitii financiare care acorda creditul sau imprumutul este implicata in tranzactie;

c) consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;

d) servicii de schimb valutar in legatura cu serviciile de investitii prestate;

e) cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;

f) servicii in legatura cu subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

g) serviciile si activitatile de investitii prevazute la punctul 1, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la lit. a) – f) legate de activul-suport al urmatoarelor instrumente derivate, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile si activitatile de investitii si serviciile conexe:

g1. optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii (o rata) si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);

g2. optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

g3. optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor prevazute la lit. f) si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;

g4. optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si pe curs de schimb valutar si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat.

Intermediere de valori mobiliare – Activitate realizata de persoane autorizate conform legii si desfasurata exclusiv pe pietele organizate de valori mobiliare, constand in cumpararea si/sau vanzarea de valori mobiliare, precum si in operatiuni accesorii sau conexe autorizate de A.S.F./C.N.V.M.

Introducing broker – Persoana fizica sau juridica care ofera consultanta de investitii unui investitor, dar nu opereaza efectiv tranzactii. Termenul se aplica mai ales brokerilor de pe piata futures.

Investitor – Orice persoana fizica sau juridica, care pe cont si risc propriu cumpara, detine, vinde si/sau schimba instrumente financiare cu intentia de a obtine profit din dividende sau dobanzi la instrumentele financiare respective sau la cresterea valorii de piata a acestora.

Investitori calificati – Persoanele sau entitatile care, potrivit reglementarilor A.S.F./C.N.V.M.:

1. se incadreaza in categoria de clienti profesionali, in conformitate cu art. 1 alin. (2) lit. a) – d) din anexa nr. 8 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. sunt tratate, la cerere, drept clienti profesionali in conformitate cu anexa 8 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 sau sunt recunoscute drept contraparti eligibile in conformitate cu art. 146 din regulamentul anterior mentionat, cu exceptia cazului in care au solicitat sa nu fie tratate drept clienti profesionali.

Investitor sofisticat Acel investitor care are capacitatea de a evalua riscul investitional si resursele necesare.

Legaturi stranse – O situatie in care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate intre ele in oricare dintre urmatoarele modalitati:

(a) printr-o participatie reprezentand detinerea, directa sau prin intermediul controlului, a cel putin 20 % din drepturile de vot sau din capitalul unei intreprinderi;

(b) prin control;

(c) printr-o legatura permanenta intre ambele sau toate aceste persoane si aceeasi a persoana terta printr-o relatie de control.

Legea 297/2004 – Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea31/1990 – Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Levier – Valoare exprimata ca multiplu, si reprezinta de cate ori valoarea notionala (teoretica) excede marginea solicitata pentru tranzactie. De exemplu, daca valoarea notionala tranzactionata (se refera la marimea lotului sau la valoarea contractului) este 100.000$ iar marginea necesara este de 2.000$, traderul poate tranzactiona cu 50 de ori “leverage” (100.000$/2.000$).

Lichiditatea – Este data de usurinta cu care un investitor poate sa-si transforme investitia in numerar. Lichiditatea garanteaza functionarea continua a pietei, fiind o conditie pentru realizarea fara intreruperi sau distorsiuni al circuitului economic de ansamblu. Piata lichida este acea piata recunoscuta de A.S.F./C.N.V.M. in care valoarea actualizata a unei valori mobiliare poate fi determinata, iar plata pentru valoarea mobiliara tranzactionata poate fi incasata prompt si in conditii de siguranta.

Manipularea pietei inseamna – a. tranzactii sau ordine de tranzactionare: (1) care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare in legatura cu cererea, oferta sau pretul instrumentelor financiare [“tranzactii false sau inselatoare”]; sau (2) care mentin, prin actiunea uneia sau a mai multor persoane actionand impreuna, pretul unuia sau al mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial [“manipularea pretului”]; b. tranzactii sau ordine de tranzactionare care presupun procedee fictive sau orice alta forma de inselaciune [“procedee fictive”]; c. diseminarea de informatii prin mass-media, inclusiv internet sau prin orice alta modalitate, care dau sau ar putea da semnale false sau care induc in eroare asupra instrumentelor financiare, inclusiv diseminarea zvonurilor si stirilor false sau care induc in eroare, in conditiile in care persoana care a diseminat informatia stia sau trebuia sa stie ca informatia este falsa sau induce in eroare. Referitor la jurnalisti, in exercitarea profesiunii lor, diseminarea informatiilor va fi luata in considerare tinandu-se cont de regulile care reglementeaza activitatea acestora, exceptie facand persoanele care utilizeaza aceste informatii in scopul obtinerii, directe sau indirecte, de avantaje sau profituri [“informatii false sau inselatoare”].

Marcarea la piata – Actualizarea conturilor de marja, a garantiilor si a altor elemente de activ sau pasiv, cel putin la sfarsitul programului de operare, cu diferentele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea pozitiilor deschise.

Marja Garantia constituita si mentinuta de investitor la un SSIF, pentru derularea de achizitii de valori mobiliare sau alte instrumente financiare pe credit sau desfasurarea de operatiuni cu instrumente financiare derivate.

Marja profitului din exploatare Reflecta procentual rentabilitatea activitatii de baza a societatii si se calculeaza ca raport intre profitul din exploatare si cifra de afaceri a societatii.

Membru compensator – Este intermediarul inscris in registrul public al A.S.F./C.N.V.M., care indeplineste cerintele de admitere stabilite de casa de compensare si care a incheiat un contract de compensare-decontare cu aceasta.

Membru noncompensator (nonclearing member) – Este intermediarul sau traderul care detine calitatea de participant la Piata Derivatelor si care participa indirect la Sistemul de Compensare-Decontare, prin intermediul unui membru compensator general.

Monitorizare Supravegherea in mod continuu, efectuata prin personal specializat a respectarii prevederilor legale incidente tranzactionarii instrumentelor financiare pe pietele reglementate.

Multiplicator – Reprezinta valoarea exprimata in unitati monetare (de exemplu: 10 RON/USD/EUR, etc) sau fizice (de exemplu: 1.000 actiuni/obligatiuni, etc) care este stabilita in specificatiile IFD pentru determinarea valorii notionale a unui contract IFD.

Nerezidentii Persoane juridice: *persoanele juridice cu sediul in strainatate, care nu sunt inregistrate si/sau autorizate sa desfasoare activitati in Romania; *ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale altor tari in Romania, precum si organizatiile internationale sau reprezentante ale unor astfel de organizatii care functioneaza an Romania; *sucursalele, filialele, reprezentantele, agentiile si birourile persoanelor juridice romanesti care desfasoara activitati si sunt inregistrate in strainatate ca persoane juridice; – persoane fizice: *persoanele fizice, cetateni straini, care lucreaza in cadrul ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor altor tari in Romania sau in cadrul unor organizatii internationale sau reprezentante ale acestora care functioneaza in Romania; *persoanele fizice, cetateni straini, precum si persoanele fara cetatenie (apatrizi), cu domiciliul in strainatate; *persoanele fizice, cetateni romani cu domiciliul in strainatate.

O.R.C. – Oficiul Registrului Comertului competent.

Obligatiune cu cupon Acea obligatiune cu dobanda prin care Emitentul se obliga sa plateasca proprietarului o suma de bani, la anumite intervale de timp, precum si sa restituie la scadenta valoarea integrala sau ramasa a principalului.

Obligatiunea – Este o valoare mobiliara emisa cu dobanda (sau cu discount, in cazul obligatiunilor cu cupon zero) prin care emitentul se obliga sa plateasca detinatorului, la anumite intervale de timp, o anumita suma de bani, numita cupon, precum si sa restituie principalul la maturitate. Obligatiunile pot fi emise de stat (government bonds), municipalitati (municipal bonds or “munies”), de societati comerciale (corporate bonds or “corporates”), etc.

Obligatiuni municipale – Obligatiuni emise de catre autoritati ale administratiei publice locale, respectiv de judete, municipii, orase si comune.

O.E.V.M. Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare.

Oferta publica de cumparare Oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare.

Oferta publica de preluare – Oferta publica de cumparare care are ca rezultat, pentru cel care o promoveaza, dobandirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale.

Oferta publica de schimb – Oferta publica de valori mobiliare in cadrul careia ofertantul ofera/accepta in schimbul valorilor mobiliare pe care intentioneaza sa le cumpere/vanda, alte valori mobiliare.

Oferta publica de valori mobiliare – Inseamna comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre valorile mobilare oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vanzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Aceasta definitie se va aplica, de asemenea, si in situatia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari.

Oferta publica de vanzare Oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.

Oferta publica initiala de vanzare de valori mobiliare Este prima oferta publica de vanzare de actiuni ale unei societati inchise, in urma careia societatea respectiva devine societate deschisa.

Oferta publica primara Oferta publica avand ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii, cu scopul de a fi plasate pe piata.

Oferta publica secundara Oferta publica subsecventa emisiunii, avand ca obiect un pachet de valori mobiliare emise in prealabil.

Operator independent – Un intermediar care in mod organizat, frecvent si sistematic incheie tranzactii pe cont propriu prin executarea ordinelor clientilor in afara pietelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzactionare.

Operatorul sistemului de compensare-decontare – Entitatea ori entitatile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem de compensare-decontare. Un operator de sistem de compensare-decontare poate sa actioneze inclusiv in calitate de agent de decontare, contraparte centrala sau casa de compensare.

Optiune Contract standardizat care, in schimbul platii unei prime, creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit pana la sau la data expirarii.

Ordin Instructiunea de a cumpara sau vinde un anumit instrument financiar. Termenul este folosit in general, referindu-se la ordine, cotatii informative, cotatii ferme sau oferte.

Ordin Deal– Oferta ferma de cumparare sau de vanzare a unui anumit numar de instrumente financiare, care este transmisa direct de catre un agent de bursa, denumit initiator, catre un alt agent de bursa, denumit contraparte. Identitatea celor doua parti nu este publica pentru ceilalti Participanti.

Ordin Anulat Un ordin de cumparare anulat inaintea executarii. Un ordin poate fi anulat in orice moment daca nu a fost executat.Ordin contingent – Este ordinul care este activat ca urmare a executarii unei tranzactii pe simbolul respectiv in piata principala, iar pretul acesteia indeplineste criteriile de pret specificate, prin compararea acestuia cu pretul de activare al ordinului respectiv.

Ordin Day Valabil in sedinta de tranzactionare curenta.

Ordin de bursa Reprezinta instructiunea de cumparare sau vanzare introdusa in sistemul electronic de tranzactionare de catre un participant la Piata Derivatelor in vederea incheierii unei tranzactii cu IFD.

Ordin fara pret Este ordinul care nu are specificat un pret in momentul introducerii in sistemul de tranzactionare, dar care devine ordin limita prin alocarea de catre sistem a celui mai bun pret al pietei.

Ordin Good Till Date Valabil pana la data specificata (format “yyyy-mm-zz” “an-luna-zi”), in limita a 62 de zile de la data ultimei actualizari a ordinului.

Ordin Hidden este ordinul care afiseaza in piata numai o parte a cantitatii (volumului) totale.

Ordin la piata Ordinul la Piata (MKT) este ordinul prin care se cumpara/vinde la cel mai bun pret al pietei, prin mecanismul protectiei de pret.

Ordin limita Ordinul de a cumpara sau vinde un instrument financiar la un pret specificat sau mai bun decat acesta si intr-o cantitate specificata.

Ordin respins Un ordin care nu este valid sau acceptabil.

Ordin Deschis – Valabil pana la executie sau la retragere, nu mai mult de 62 de zile calendaristice de la ultima actualizare a ordinului.

Ordin FOK – ordin Fill or Kill sau “Executare sau Anulare” – Introdus in vederea executiei imediate.

Ordin Stop-loss – Ordin menit sa limiteze pierderea investitorului in momentele in care pretul se inscrie pe o traiectorie nedorita. Investitorul poate sa-si stabileasca pierderea maxima pe care si-o asuma si plaseaza un astfel de ordin de vanzare la un anumit pret, asigurandu-se ca piata nu va scadea mai mult in perioada in care nu-i urmareste evolutia.

Ordin Take profit – Ordin de marcare a profitului si va fi declansat in momentul in care o pozitie atinge un nivel de profit prestabilit. Acest ordin elimina riscul ca piata sa se intoarca inainte ca investitorul sa observe.

Organism de autoreglementare – Organizatie profesionala care activeaza pe piata de capital in baza unor reguli si competente recunoscute de A.S.F./C.N.V.M. si care are ca obiectiv respectarea acestora de catre membrii sai.

Organisme de plasament colectiv – Entitati organizate, cu sau fara personalitate juridica, denumite in continuare O.P.C., care atrag in mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice si/sau juridice, in scopul investirii acestora, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si reglementarile A.S.F./C.N.V.M.

Persoana Orice persoana fizica sau juridica.

Participant – O institutie, o contraparte centrala, un agent de decontare, o casa de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare. Potrivit regulilor sistemului, participantul poate actiona in acelasi timp in toate sau doar in unele dintre aceste calitati.

Participant indirect – O institutie, o contraparte centrala, un agent de decontare, o casa de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare, care are o relatie contractuala cu un participant la sistem care executa ordine de transfer si in temeiul careia participantul indirect poate transmite ordine de transfer in respectivul sistem, cu conditia ca participantul indirect sa fie cunoscut operatorului de sistem de compensare-decontare. Pentru prevenirea riscului sistemic, un participant indirect poate fi considerat participant, fara ca aceasta sa limiteze responsabilitatea participantului prin intermediul caruia participantul indirect transmite ordine de transfer in respectivul sistem de compensare-decontare.

Participant la sistemul de tranzactionare al B.V.B. sau Participant – Intermediarii/firmele de investitii inscrisi in Registrul public al A.S.F./C.N.V.M., admisi la tranzactionare pe piata reglementata la vedere, administrata de B.V.B.

Participatie calificata – Detinerea, directa sau indirecta, intr-o S.S.I.F a cel putin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii S.S.I.F. in care este detinuta participatia respectiva.

Pas de pret – Valoarea variatiei minime de pret a unui simbol, stabilita pe intervale de pret.

Perioada cum-cupon – Interval de timp exprimat in zile, cuprins intre data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, si data de referinta, inclusiv.

Perioada ex-cupon Reprezinta intervalul de timp, exprimat in zile, cuprins intre data ex-cupon, inclusiv si data cuponului curent, exclusiv.

Persoana afiliata O persoana controlata de o entitate sau care controleaza direct sau indirect acesta entitate. Persoanele aflate in acelasi timp in relatii de afiliere fata de aceeasi entitate, sunt considerate a se afla in relatie de afiliere.

Persoana care efectueaza operatiuni cu titlu profesional Inseamna cel putin urmatoarele: o firma de investitii, inclusiv societatile de servicii de investitii financiare, sau o institutie de credit.

Persoana cu care o persoana relevanta are relatii de familie– Inseamna oricare din urmatoarele: sotul (sotia) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislatia nationala echivalent al sotului (sotiei); un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevanta; orice alta ruda a persoanei relevante care, la data tranzactiei personale, locuia cu acea persoana in aceeasi locuinta de cel putin un an.

Persoana expusa politic (PEP) – Conform art.3 alin.(1) din Legea nr.656/2002 republicata, Persoane Expuse Politic (PEP) sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public sau asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.

Persoanele fizice care exercita, in sensul Legii nr.656/2002 republicata, functii publice importante sunt:

a) sefii de stat, sefii de guverne, membri parlamentelor, comisarii europeni, membri guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;

b) membri curtilor constitutionale, membri curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;

c) membri curtilor de conturi sau asimilate acestora, membri consiliilor de administratie ale bancilor centrale;

d) ambasadorii, insarcinati cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;

e) conducatorii institutiilor si autoritatilor publice;

f) membri consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.

Niciuna din categoriile prevazute la lit. a)-f) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la lit. a)-e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.

Membri familiilor persoanelor care exercita functii publice importante, in sensul Legii nr.656/2002 republicata:

a) sotul/sotia;

b) copiii si sotii/sotiile acestora;

c) parintii.

Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt:

a) orice persoana fizica ce se dovesteste a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice impreuna cu oricare dintre persoanele ce exercita functii publice importante sau avand orice alta relatie privilegiata cu o astfel de persoana;

b) orice persoana fizica ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice cunoscute ca fiind infiintata in beneficiul uneia dintre persoanele ce exercita functii publice importante.

Persoana Initiata (Insider) – Client care are acces la informatii confidentiale si/sau privilegiate in legatura cu un anumit Emitent ale carui instrumente financiare Clientul le tranzactioneaza/intentioneaza sa le tranzactioneze precum si clientul care detine sau a detinut in urma cu cel mult 1 an pozitia de actionar semnificativ la cel putin o societate comerciala ale carui instrumente financiare le tranzactioneaza/intentioneaza sa le tranzactioneze.

Persoana relevanta (in cauza) In raport cu firma de investitii inseamna oricare din urmatoarele: un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investitii; un director, partener sau echivalent ori administratorul oricarui agent delegat al firmei de investitii; un angajat (salariat) al firmei de investitii sau al unui agent delegat al firmei de investitii, precum si orice alta persoana fizica care isi ofera serviciile la dispozitia si sub controlul firmei de investitii sau a agentului delegat al firmei de investitii si care este implicat in desfasurarea de catre firma de investitii a serviciilor si activitatilor de investitii; persoana fizica care este direct implicata in furnizarea serviciilor catre firma de investitii sau catre agentii delegati ai acesteia in baza unui contract de externalizare in scopul desfasurarii de catre firma de investitii a serviciilor si activitatilor de investitii.

Persoane care actioneaza in mod concertat – Doua sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a infaptui o politica comuna in legatura cu un emitent. Pana la proba contrara, urmatoarele persoane sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat: persoanele implicate; societatea-mama impreuna cu filialele sale, precum si oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama intre ele;o societate comerciala cu membrii consiliului sau de administratie si cu persoanele implicate, precum si aceste persoane intre ele; o societate comerciala cu fondurile ei de pensii si cu societatea de administrare a acestor fonduri.

Persoane implicate – Persoane care controleaza sau sunt controlate de catre un emitent sau care se gasesc sub un control comun; persoane care participa direct sau indirect la incheierea unor acorduri in vederea obtinerii sau exercitarii in comun a drepturilor de vot, daca actiunile, obiect al acordului, pot conferi o pozitie de control; persoane fizice din cadrul societatii emitente care au atributii de conducere sau control; sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale persoanelor fizice mentionate anterior; persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administratie in cadrul unui emitent.

Piata bursiera sau Bursa – Sistemul unitar compus din mai multe piete, care sunt administrate in mod independent si intre care pot exista relatii de interdependenta.

Piata de oferte si operatiuni speciale Piete de tip “order-driven” in care se tranzactioneaza instrumente financiare care fac obiectul ofertelor publice desfasurate prin B.V.B. sau al altor metode de vanzare de instrumente financiare prevazute in legi speciale, precum cele din materia privatizarii.

Piata Deal Este piata auxiliara a pietei Regular, de negociere, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pa blocuri de tranzactionare si pentru care BVB stabileste o valoare minima a tranzactiei. Variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Deal se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

Piata Futures – Reprezinta segmentul de piata din cadrul Pietei Derivatelor pe care sunt tranzactionate contracte futures. Piata lichida– O piata organizata de valori mobiliare in care valoarea actualizata a unei valori mobiliare poate fi determinata, iar plata pentru valoarea mobiliara vanduta poate fi incasata prompt si in conditii de siguranta.

Piata Odd Lot Este piata auxiliara a pietei Regular, de tip “order-driven”, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza in cantitati mai mici decat un bloc de tranzactionare; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Odd Lot se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular).

Piata organizata de valori mobiliare Orice sistem reglementat de tranzactionare de valori mobiliare autorizat si supravegheat de A.S.F./C.N.V.M. (Bursa de Valori Bucuresti si piata RASDAQ).

Piata primara Este acea piata pe care se vand si/sau se cumpara titluri nou emise, permitandu-se astfel finantarea agentilor economici. Este un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri, si de plasament in titluri din partea detinatorilor de fonduri.

Piata principala Piata desemnata de B.V.B. drept piata de referinta pentru fiecare simbol care se tranzactioneaza in cadrul B.V.B.

Piata reglementata – Un sistem pentru tranzactionarea instrumentelor financiare, care: functioneaza regulat; este caracterizata de faptul ca reglementarile emise si supuse aprobarii A.S.F./C.N.V.M., definesc conditiile de functionare, de acces pe piata, conditiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar; respecta cerintele de raportare si transparenta in vederea asigurarii protectiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum si reglementarile emise de A.S.F./C.N.V.M., in conformitate cu legislatia comunitara.

Piata Regular Este piata principala, de tip orden-driven, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pe blocuri de tranzactionare si care determina pretul de referinta al valorilor mobiliare.

Piata secundara – Este acea piata organizata care functioneaza conform autorizarii si sub supravegherea A.S.F./C.N.V.M. Daca in piata primara vorbim despre titluri nou emise, in cadrul pietei secundare, titlurile sunt deja emise si sunt supuse tranzactionarii de catre cei ce beneficiaza de drepturile consacrate de aceste titluri.

Piata Unlisted Respectiv piata principala a valorilor mobiliare care nu sunt inscrise la cota BVB, de tip order-driven; aceasta piata nu are piete auxiliare asociate.

Piata Bear – Piata de valori mobiliare sau de bunuri financiare, cu preturi in scadere.

Piata Bull – Piata de titluri financiare sau marfuri cu preturi in urcare.

Piata OTC O piata de marfuri, valute, actiuni, optiuni, sau alte contracte financiare prin conexiuni electronice intre dealeri. Pe piata OTC nu are locatii fizice sau adrese, si difera de bursele organizate, care au o locatie fizica in cazul are loc tranzactionarea. De asemenea mentionata ca si: – Off Exchange.

PIP Cea mai mica unitate de modificarea a pretului pe piata FOREX.

Plasament garantat Metoda de intermediere a ofertei publice de vanzare prin care intermediarul isi asuma intregul risc si se angajeaza sa subscrie sau sa cumpere in nume si in cont propriu intreaga oferta, in scopul distribuirii ei catre public.

Plasament privat – Vanzarea de catre emitent a intregii emisiuni de valori mobiliare unui numar de maximum 35 de investitori sofisticati, rezidenti si nerezidenti in Romania, in conditiile contactarii a maximum 100 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite si in conformitate cu reglementarile specifice ale A.S.F./C.N.V.M.

Plasament secundar privat – Vanzarea, de catre un proprietar existent, a cel putin 1% din valorile mobiliare de acelasi tip si clasa, aflate in circulatie, ale unui emitent, unui numar de maximum 35 de investitori, in conditiile contactarii a maximum 100 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite si in conformitate cu reglementarile specifice ale A.S.F./C.N.V.M.

Platforma comuna EEX – Platforma comuna de licitatii, desemnata conform art.26 din Regulamentul (UE) nr.1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii, cu amendamentele ulterioare.

Pozitie deschisa – Numarul net de contracte cumparate sau vandute, inregistrate intr-un anumit cont de pozitie, care nu au ajuns la scadenta sau ale caror drepturi nu au fost exercitate ori ale caror obligatii nu au fost stinse.

Pozitia descoperita Este pozitia deschisa care nu are acoperita marja.

Pozitie long Reprezinta pozitia neta de cumparare pe un anumit cont rezultata ca urmare a incheierii uneia sau mai multor tranzactii prin care numarul de contracte cumparate este mai mare decat numarul de contracte vandute.

Pozitie short Reprezinta pozitia neta de vanzare pe un anumit cont rezultata ca urmare a incheierii uneia sau mai multor tranzactii prin care numarul de contracte vandute este mai mare decat numarul de contracte cumparate.

Practici de Piata acceptate – Se refera la practicile utilizate in una sau mai multe piete si acceptate de catre A.S.F./C.N.V.M., in conformitate cu procedurile europene.

Prag rezistenta Pretul la care presiunea exercitata de cumparatori este echilibrata de vanzatori, in general pragul de rezistenta se manifesta pe piata prin introduceri de ordine de vanzare in asteptare numeroase si care insumeaza o cantitate apreciabila (50%-100% sau mai mult) din volumele medii ce se tranzactioneaza intr-o zi.

Prag suport Pretul la care presiunea exercitata de vanzatori este echilibrata de cumparatori, in general pragul suport se manifesta pe piata prin introduceri de ordine de cumparare in asteptare numeroase si care insumeaza o cantitate apreciabila (50%-100% sau mai mult) din volumele medii ce se tranzactioneaza intr-o zi.

Pret – Al unui titlu de stat cu discount, emis cu scadenta de 365 zile, reprezinta pretul de cumparare sau de vanzare exprimat ca procent din valoarea nominala. Este calculat de sistem pe baza randamentului introdus intr-o cotatie ferma sau informativa, un ordin deal sau ordin.

Pret brut Al unei obligatiuni sau al unui titlu de stat cu dobanda, emis cu scadenta mai mare sau egala cu 365 de zile, reprezinta pretul care include dobanda acumulata, mentionat intr-o cotatie ferma sau informativa, un ordin deal sau ordin introdus in sistemul B.V.B. Este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni sau din valoarea nominala a unui titlu de stat.

Pret de deschidere Pretul la care se executa prima tranzactie pentru un simbol intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare.

Pret de exercitate – reprezinta pretul predeterminat la care sa vand sau se cumpara contractele futures, daca optiunea este exercitata.

Pret de inchidere – Pretul la care ultima tranzactie a unei sesiuni de tranzactionare are loc, pentru un anumit simbol pe o anumita piata.

Pret de referinta Al simbolului intr-o sedinta de tranzactionare, reprezinta pretul fata de care se calculeaza variatia de pret a simbolului in cursul unei sedinte de tranzactionare, valabil in toate Pietele in care este tranzactionat un anumit simbol.

Pret mediu Pretul care reprezinta media ponderata a preturilor cu volumul tranzactiilor incheiate intr-o anumita Piata in cursul unei sedinte de tranzactionare, rotunjit la cel mai apropiat pas de pret.

Pret net – Al unei obligatiuni sau al unui titlu de stat cu dobanda, emis cu scadenta mai mare sau egala cu 365 de zile, reprezinta pretul care nu include dobanda acumulata, mentionat intr-o cotatie ferma sau informativa, deal sau ordin introdus in sistemul B.V.B. Este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni sau din valoarea nominala a titlului de stat.

Pret net (%) obligatiune Pretul care nu include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB. Pretul net este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

Pret brut (%) obligatiune – Pretul care include dobanda acumulata si este mentionat intr-un ordin sau deal de cumparare sau vanzare a unei obligatiuni introdus in sistemul BVB. Pretul brut este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligatiuni.

Pret/vanzari pe actiune Se calculeaza conform numelui, considerand ultimul pret al actiunii si cifra de afaceri corespunzatoare unei actiuni. In ultima vreme teoreticienii au inceput sa acorde o atentie sporita acestui indicator, considerand ca o valoare sub 1.5 a acestuia indica o actiune subevaluata.

Pretul cel mai bun Pretul ordinului de bursa cu prioritatea cea mai mare de executie si anume pretul cel mai mare de cumparare, respectiv pretul cel mai mic de vanzare al unui simbol intr-o Piata. Prima – Pretul pe care cumparatorul unei optiuni il plateste vanzatorului optiunii; primele sunt stabilite liber pe piata de catre cumparator si vanzatori protrivit regulilor bursei unde sunt tranzactionate.

Principal – Valoarea imprumutului corespunzator unei obligatiuni, exclusiv dobanda aferenta, pe care Emitentul se angajeaza sa-l ramburseze la scadenta. Principalul poate avea valoare unica atunci cand exista o singura rambursare, sau o valoare curenta, in cazul unor rambursari anticipate. Rata cuponului se aplica la valoarea curenta a principalului.

Principal curent Valoarea imprumutului corespunzator unei obligatiuni, exclusiv dobanda aferenta, pe care emitentul se angajeaza sa-l ramburseze la scadenta. Principalul poate avea valoare unica atunci cand exista o singura rambursare sau o valoare curenta in cazul unor rambursari anticipate. Rata cuponului se aplica la valoarea curenta a principalului.

Procedura de insolventa – Procedura prevazuta la art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 253/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Produse structurate – Instrumente financiare de natura valorilor mobiliare care au la baza un activ suport, sunt emise in conformitate cu un prospect de baza, precum si cu documentele de completare aferente respectivului prospect, si care pot fi admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B.. Emitentii produselor structurate pot fi institutii de credit, firme de investitii, precum si alte institutii financiare aflate sub incidenta autorizarii si reglementarii autoritatilor competente din state membre sau nemembre. Produsele structurate pot fi: certificate, warrant-uri, precum si alte tipuri de produse structurate.

Profit financiar Diferenta intre venituri financiare (din dobanzi, diferente favorabile de curs valutar, titluri de plasament) si cheltuieli financiare (cu dobanzile aferente creditelor contractate, diferente nefavorabile de curs valutar, titluri de plasament cedate,etc.).

Profitul din exploatare Reprezinta castigul din activitatea de baza a societatii, determinat ca diferenta intre incasarile din productia vanduta si cheltuielile aferente activitatii de baza (cheltuieli materiale, cheltuieli cu personalul – salarii si impozite aferente-, cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe).

Programul de oferta Un plan care ar permite emiterea, in mod continuu sau repetat in decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decat cele de tipul titlurilor de capital.

Prospect de admitere la tranzactionare – Prospectul intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 in vederea admiterii instrumentelor financiare pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B.

Prospect de baza – Prospectul de emisiune aprobat fie de catre A.S.F./C.N.V.M., fie de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru si notificat A.S.F./C.N.V.M., in baza caruia un Emitent poate solicita admiterea la tranzactionare a produselor structurate pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B.

Prospect de oferta publica de vanzare de valori mobiliare Document care contine informatii despre emitent, despre valorile mobiliare oferite si scopul pentru care sunt emise, despre conducerea, domeniul de activitate si activele emitentului si care include situatiile financiare ale acestuia.

Randament – Reprezinta raportul procentual dintre profitul generat de o investitie si valoarea capitalului investit.

Randament brut anualizat Randamentul dorit de cumparator, anualizat, corespunzator perioadei pana la prima data cupon.

Randament net anualizat obligatiune Randament brut anualizat minus comision.

Randamentul activelor Raportul dintre profitul net si activul total al societatii; acest indicator reflecta eficienta cu care activele societatii au fost folosite pentru a genera profit. Randamentul activelor prezinta interes mai ales cand societatea in cauza este o banca si se considera, in acest caz, ca o valoare supraunitara (>100%) este o dovada a unor performante financiare deosebite.

Randamentul profitului net Raportul (exprimat procentual) dintre profitul net al societatii si cifra de afaceri aferenta aceleiasi perioade; o crestere a randamentului profitului net indica fie o diminuare a costurilor, fie obtinerea de profituri semnificative din alte activitati decat cea de baza (curenta, normala) -adica profit financiar sau exceptional – a se vedea si profitul financiar si profitul exceptional.

Raport Pret/Profit (Lei) (Engl. PER) raportul intre pretul actiunii (ultimul pret de regula) si profitul pe actiune (in lei). De exemplu o societate cu un profit pe actiune de 1 000 lei si un pret de 2 500 lei/actiune are un raport pret/profit de 2.5. Un raport pret/castig mare este de regula expresia unor anticipari de crestere a companiei (in profituri) pentru ca practic nimeni nu investeste daca stie ca ar dura 30 ani pentru a-si recupera banii (fara a considera inflatia). Dar un raport pret/castig ridicat poate fi si expresia unor profituri recente scazute, pe cand un raport pret/castig scazut reflecta fie asteptari pesimiste in privinta companiei in cauza, fie o subevaluare a actiunii.

Rata cuponului Rata anuala a dobanzii exprimata ca procent din valoarea curenta a principalului unei obligatiuni sau din valoarea nominala a unui titlu de stat cu dobanda. Este utilizata pentru determinarea valorii cuponului.

Rata dobanzii Valoarea ratei dobanzii in cazul dobanzii fixe, respectiv formula de calcul in cazul dobanzii flotante.

Registru central de tranzactii – O persoana juridica care reuneste si pastreaza la nivel central inregistrarile referitoare la instrumentele financiare derivate.

Registru independent privat Persoana juridica autorizata de A.S.F./C.N.V.M. sa tina evidenta drepturilor de proprietate ale detinatorilor de valori mobiliare, pentru emitentii ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe o piata organizata de valori mobiliare.

Risc – Probabilitatea ca o anumita investitie sau tranzactie speculativa sa genereze pierdere datorita evolutiei imprevizibile si volatile a pretului; riscul sitematic sau riscul pietei este acel risc ce afecteaza toate activele tranzactionate; riscul nesistematic sau riscul specific, al firmei, tine de acel produs tranzactionat si are o influenta nesemnificativa asupra pretului celorlalte active.

Roll over – Este schimbarea unui contract futures cand expira intr-unul nou.

Seria emisiunii Cod alfanumeric unic prin care se identifica o emisiune de obligatiuni a unui Emitent sau o emisiune de titluri de stat.

Sesiune de tranzactionare – Intervalul de timp, in cadrul unei zile, in care se pot executa tranzactiile; programul de tranzactionare este prevazut in specificatiile fiecarui contract futures si options respectiv ale valorilor mobiliare disponibile pe piata spot.

SFTP – Sistemul informatic intern al B.V.B. de transmitere electronica de date.

Simbol – Instrument financiar care se tranzactioneaza in cadrul BVB.

Sistem alternativ de tranzactionare Un sistem care pune in prezenta mai multe parti care cumpara si vand instrumente financiare, intr-un mod care conduce la incheierea de contracte, denumit si sistem multilateral de tranzactionare.

Sistem de tranzactionare prin internet – Sistemul informatic controlat si operat de catre Intermediar pentru tranzactii pe pietele la vedere operate de Bursa de Valori Bucuresti si/sau sistemul informatic Eltrans operat de SIBEX – Sibiu Stock Exchange pentru tranzactii pe piata la vedere operata de aceasta, si/sau alte sisteme informatice operate de catre Intermediar, accesat/accesate de catre Client in scopul facilitarii transmiterii, preluarii si executarii ordinelor si instructiunilor Clientului prin: transmiterea prin Internet a ordinelor de tranzactionare ale Clientului; transmiterea prin Internet a instructiunilor Clientului privind transferul in numerar in/din contul sau; transmiterea prin Internet a instructiunilor Clientului privind revocarea ordinelor de tranzactionare transmise, a caror executare nu a fost confirmata de catre Intermediar si a caror stare permite retragerea lor de pe piata; transmiterea prin Internet a rapoartelor Intermediarului catre Client, inclusiv a confirmarii preluarii, executarii sau anularii ordinelor de tranzactionare sau instructiunilor primite de la Client; accesarea de catre Client, in timp real, a evidentei electronice a contului sau deschis la Intermediar.

Sistemul de compensare-decontare – Un sistem definit la art. 2 alin. (2) pct. 1 din Legea nr. 253/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizat de A.S.F./C.N.V.M. sau alta autoritate competenta a statelor membre din Spatiul Economic European, dupa caz. O conventie incheiata intre operatorii unor sisteme de compensare-decontare interoperabile nu constituie un sistem.

Sisteme de compensare-decontare interoperabile – Doua sau mai multe sisteme de compensare-decontare ai caror operatori de sistem au incheiat acorduri in temeiul carora este posibila executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem in altul.

Societate de administrare a investitiilor (SAI) – Persoana juridica constituita ca o societate mixta pe actiuni, in conformitate cu legea 31/1990 completata si modificata, cu autorizatia A.S.F./C.N.V.M., avand ca activitate principala administrarea ordinelor de plasament colectiv de valori mobiliare sau, sub autorizatia A.S.F./C.N.V.M., a altor ordine de plasament colectiv.

Societate cu o capitalizare bursiera redusa – Societate comerciala listata pe o piata reglementata care a avut o capitalizare bursiera medie mai mica decat echivalentul in lei a 100.000.000 EUR, in baza cotatiilor de la sfarsit de an pentru ultimii trei ani calendaristici.

Societate de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) – Firma de investitii, persoana juridica romana.

Societate initiatoare – Participant care asigura suportul necesar Emitentilor pentru admiterea si promovarea la tranzactionare.

Societate-mama – Societatea care se afla in una din urmatoarele situatii:

a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor la o alta societate

(filiala);

b) are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte societati (filiala) si este simultan actionar sau asociat la societatea in cauza;

c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei societati (filiala) al carei actionar sau asociat este, in temeiul unui contract incheiat cu societatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statutul societatii in cauza, daca legislatia sub incidenta careia intra filiala permite ca ea sa fie supusa unor astfel de contracte sau clauze;

d) este actionar sau asociat al unei societati si:

(i) fie majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale societatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar in cauza, in cursul exercitiului financiar precedent si pana la momentul intocmirii conturilor consolidate au fost numiti doar prin exercitarea drepturilor sale de vot;

(ii) fie controleaza singura, in temeiul unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai societatii in cauza (filiala), majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii in cauza.

Punctul (i) nu se aplica daca o alta societate detine drepturile mentionate la litera a), b) sau c) in ceea ce priveste filiala. In aplicarea literelor a), b) si d), drepturile de vot, de numire sau de revocare ale oricarei alte filiale, precum si cele ale oricarei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii-mama sau a unei alte filiale trebuie adaugate la cele ale societatii-mama.

In aplicarea literelor a), b) si d), din drepturile mentionate la paragraful anterior se scad urmatoarele drepturi:

1) conferite de actiunile detinute in contul unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici o filiala a acesteia sau

2) conferite de actiuni detinute ca garantie, cu conditia ca aceste drepturi sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite sau ca detinerea acestor actiuni sa constituie, pentru societatea care le detine, o operatiune curenta in cadrul activitatilor sale in materie de imprumuturi, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in interesul persoanei care ofera garantia.

In aplicarea literelor a) si d), din totalul drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor filialei se scad drepturile de vot conferite de actiunile detinute de insasi societate, de o filiala a societatii in cauza sau de o persoana actionand in nume propriu, dar pe seama acestor societati.

Societati mici si mijlocii (SMM) – Societatile comerciale care, in conformitate cu ultimele lor situatii financiare anuale sau consolidate, indeplinesc cel putin doua din urmatoarele criterii:

1. numar mediu de angajati pe perioada exercitiului financiar mai mic de 250;

2. valoarea activelor totale nu depaseste echivalentul sumei de 43.000.000 euro;

3. cifra de afaceri anuala neta nu depaseste echivalentul sumei de 50.000.000 euro.

Specificatii sau Specificatii de Contract – Reprezinta setul de clauze standardizate, cum ar fi: simbolul, activul suport, multiplicatorul, cotatia, pasul de cotare, lunile de scadenta, data scadentei, pretul zilnic de decontare, pretul final de decontare, etc. specificatii aprobate de BVB si inregistrate la A.S.F./C.N.V.M.

Speculatie – Incercarea de a obtine profit din variatiile favorabile de pret; in acest proces, speculatorul isi asuma riscul pe care hedgerul il transmite si asigura astfel lichiditate pietei.

Spread – Diferenta dintre pretul de cumparare si pretul de vanzare pentru instrumentele financiar derivate.

Stat membru de origine Statul membru sau nemembru in care este situat sediul social al firmei de investitii; daca, in conformitate cu legea nationala, societatea nu are un sediu social, statul de origine este acela in care este situat sediul central, statul membru in care este situat sediul social al societatii care administreaza un sistem de tranzactionare; daca, in conformitate cu legea nationala, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela in care este situat sediul central; statul membru in care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca fond deschis de investitii isi are sediul social, precum si statul membru in care se afla sediul social al societatii de investitii, in cazul unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare constituit ca societate de investitii.

State membre – Statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European.

Stat membru gazda:

a) statul membru in care o societate de servicii de investitii financiare sau o societate de administrare a investitiilor are o sucursala sau isi desfasoara activitatea;

b) statul membru, altul decat statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv in valori mobiliare, in care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta.

Sucursala – Structura organizata, fara personalitate juridica separata a unei societati comerciale, care presteaza unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizata, in conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile infiintate in Romania de catre o societate cu sediul social sau central situat intr-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singura sucursala.

Suport Durabil Orice instrument care permite unui client sa stocheze informatiile pe care le primeste personal intr-un mod care sa permita accesul in viitor pentru o perioada de timp corespunzatoare scopului la care se refera informatia si care permite reproducerea fara modificari a informatiei stocate.

Termen de valabilitate a ordinelor de bursa– Termenul maxim pana la care un ordin de bursa poate fi valid in sistemul B.V.B.

Tip de simbol Un tip de instrument financiar, care are specifica o moneda de tranzactionare si o moneda de decontare.

Titluri de capital Actiuni si alte valori mobiliare asimilabile actiunilor, precum si orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobandi ca urmare a unei conversii sau a exercitarii acestui drept, in masura in care valorile din a doua categorie sunt emise de acelasi emitent sau de catre o entitate care apartine grupului din care face parte respectivul emitent.

Titluri de participare – Unitati de fond sau actiuni emise de organisme de plasament colectiv, in functie de modul de constituire al acestora.

Titluri, altele decat cele de tipul titlurilor de capital – Toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital.

Traderii Sunt persoane juridice care efectueaza exclusiv in nume si pe cont propriu tranzactii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures si cu optiuni.

Transfer direct – Transferul dreptului de proprietate asupra unor valori mobiliare, realizat de catre depozitarul central, pentru operatiunile specificate expres in acest sens in reglementarile A.S.F./C.N.V.M.

Tranzactia cross Este tranzactia la care Participantul actioneaza ca intermediar, atat pentru cumparator, cat si pentru vanzator. O tranzactie cross rezulta in una dintre urmatoarele situatii: din executia automata in sistemul de tranzactionare a 2 ordine distincte de sens opus, unul de cumparare si unul de vanzare, cu caracteristici similare, care sunt introduse si administrate de acelasi Participant; ca urmare a incheierii unei Tranzactii Deal prin intermediul aceluiasi agent de bursa sau a unor agenti de bursa diferiti, care tranzactioneaza in numele aceluiasi Participant.

Tranzactie bursiera – Contractul de vanzare-cumparare de instrumente financiare, inregistrat in sistemul de tranzactionare.

Tranzactie cum-cupon Tranzactie a carei decontare are loc in perioada cum-cupon.

Tranzactie ex-cupon Tranzactie a carei decontare are loc in perioada ex-cupon.

Tranzactie intraday – Prozitie initiata si lichidata pe parcursul aceleiasi sedinte de tranzactionare.

Tranzactiile exceptate Sunt transferurile directe ale dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare, calificate astfel prin reglementarile A.S.F./C.N.V.M. si efectuate cu respectarea prevederilor legale incidente.

Tranzactionarea pe cont propriu – Tranzactionarea capitalului propriu al societatii prin intermediul investitiilor in unul sau mai multe instrumente financiare.

Trend – Directia generala ascendenta sau descendenta de evolutie a pretului unui instrument financiar sau a intregii piete.

Valoare nominala In cazul unei actiuni, este valoarea stabilita prin statut de catre institutia emitenta; aceasta este diferita de valoarea de piata a actiunii respective care inregistreaza fluctuatii periodice. Valoarea unitara a activului net (VUAN) Valoarea unitara a activului net al unui OPCVM tranzactionabil publicata de B.V.B., in baza informatiilor furnizate de catre Emitent sau alta entitate responsabila.

Valori mobiliareActiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata de capital; obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe piata de capital; orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor de plata.

Valori mobiliare emise in mod continuu sau repetat Valori mobiliare de acelasi tip si/sau clasa emise continuu ori in cel putin doua transe distincte pe o perioada de 12 luni.

Vanzarea in lipsa Vanzarea unor valori mobiliare care nu sunt proprietatea vanzatorului la data vanzarii. Vanzarea speciala la ordin O metoda de vanzare specifica pietei de capital care se realizeaza prin intermediul B.V.B., constand intr-o oferta ferma, formulata de orice persoana fizica sau juridica, inclusiv de catre institutiile publice implicate in procesul de privatizare si denumita Ofertant, de vanzare a valorilor mobiliare pe care le detine, prin sistemul tehnic al B.V.B.

Variatie maxima pret ordin Variatia procentuala maxima a pretului ordinelor de bursa fata de pretul de referinta al simbolului respectiv.

Volatilitate Masura a fluctuatiei pretului unei instrument financiar; volatilitatea istorica reprezinta amplitudinea variatei preturilor pentru o anumita perioada din trecut.

Volum Numar total de active(instrumente financiare) tranzactionate intr-o perioada specifica de timp.

Volum minim ordin Cantitate minima de instrumente financiare admisa la introducerea unui ordin de bursa in sistemul de tranzactionare al B.V.B.


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.Alte articole asemanatoare: