Proiect de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții – S.A. (FSDI)

Ministerul Finanțelor Publice pune în dezbatere publică proiectul de Lege privind înființarea FSDI, elaborat împreună cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum și cu consultarea reprezentanților din alte instituții publice, în cadrul unui grup de lucru și a unei comisii interministeriale aprobate în acest sens de Guvern.

Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții își propune ca obiectiv direct susținerea dezvoltării economice prin investiții în sectoare competitive, care antrenează un efect de multiplicare în economie, în urma atragerii de capital și de surse din piața financiară.

FSDI are ca scop atât dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, a unor proiecte de investiţii rentabile și sustenabile în diverse sectoare economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri sau societăți de investiții, singur sau împreună cu alți investitori instituționali sau privați, cât și administrarea activelor financiare proprii, în vederea obținerii de profit.

FSDI va avea forma unei societăți de intermediere financiară pe acțiuni, cu acționar unic statul român pe întreaga durată de funcționare. Actul constitutiv, strategia și activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar și datoria publică, pentru a-și menține clasificarea în afara sectorului public, pe toată durata existenței sale.

Capitalul social al Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții va fi format din aport în natură, reprezentat de pachete de acțiuni deținute de stat la societățile din portofoliu, prevăzute în Anexa la proiectul de lege, precum și din aport în numerar în valoare de 1,85 miliarde lei. Pachetele de acțiuni se transferă în proprietatea FSDI. În cazul societăților în care la data preluării statul este acționar integral sau majoritar, FSDI nu va putea înstrăina, sub orice formă aceste acțiuni, dacă acest fapt va duce la pierderea poziției de acționar majoritar a FSDI la societățile în cauză.

Finanțarea FSDI se va face din venituri obținute din dividende încasate de la societățile aflate în portofoliu, din cele rezultate din operațiuni cu instrumente financiare proprii și din cele emise de alte entități, din venituri din vânzarea de pachete de acțiuni din portofoliu, din împrumuturi, inclusiv prin emiterea de obligațiuni, dar și din alte surse prevăzute de lege.

Administrarea FSDI se va face în sistem dualist, de către un Consiliu de Supraveghere și un Directorat. Primii membri ai consiliului de supraveghere vor fi numiți prin Hotărâre a Guvernului pe o perioadă de 18 luni, având ca mandat angajarea Directoratului și organizarea activității FSDI. Administrarea FSDI atât la nivel neexecutiv (Consiliul de Supraveghere) cât și executiv (Directoratul) se va realiza de o manieră independentă în conformitate cu politica sa investițională, în vederea obținerii de profit în condiții de piață, prin dobândirea în nume propriu de active și pasive și cu asumarea riscurilor asociate unor astfel de activități comerciale, în limitele strategiei investiționale aprobată de acționar. Membrii Consiliului de Supraveghere se numesc de Adunarea Generală a Acționarilor în baza unei proceduri proprii de selecție transparentă, care va fi aprobată de acționar.

Pentru asigurarea unei conduceri eficiente și a autonomiei decizionale a conducerii FSDI în Actul constitutiv sunt prevăzute principii de guvernanță în conformitate cu Principiile de la Santiago promovate de Forumul Internațional al Fondurilor Suverane de Investiții (International Forum of Sovereign Wealth Funds), care reprezintă cele mai bune practici în domeniu pentru fondurile de investiții, adaptate la caracteristicile FSDI, înființat în principal, ca un fond de dezvoltare.

Proiectul de lege a fost transmis pentru punct de vedere instituțiilor prevăzute în Expunerea de motive, inclusiv Institutului Național de Statistică, în vederea obținerii opiniei ex-ante a Eurostat privind clasificarea FSDI, înaintea supunerii actului normativ spre aprobare Guvernului României.


(P) Culege roadele unui nou inceput cu imprumutul potrivit. Sume intre 100 si 500 de lei, rate fixe saptamanale sau lunare.Alte articole asemanatoare: